Regulamin

REGULAMIN

 

WARUNKI OGÓLNE

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
REKLAMACJE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


SKŁADANIE I REAZLIZACJA ZAMÓWIEŃ

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę www.dziecko.sklep.pl system wygeneruje e-maila z potwierdzeniem zamówienia. Pracownik sklepu może kontaktować się z osobą zamawiającą w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon. Zamówienia złożone w soboty, w niedzielę oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Czas realizacji zamówienia to 2-5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym czasie z przyczyn od nas nie zależnych bądź artykuły przez Państwa zamówione są w danym momencie niedostępne w naszym magazynie skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia innego terminu dostawy. Płatności za zamówione artykuły można dokonać : przelewem na konto ,za pobraniem, gotówka kurierowi przy odbiorze zamówionego towaruZakupione towary dostarczone są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD . Przesyłki realizujemy tylko i wyłącznie na terytorium Polski. Dokumentem zakupu towaru w sklepie internetowym są :- faktura Vat w przypadku zgłoszenia przez Nabywcę w chwili składania zamówienia. Ważnym jest aby otrzymać fakturę Nabywca jest zobowiązany do wypełnienia pola NIP w formularzu rejestracyjnym- paragon z kasy fiskalnejDokument zakupu jest podstawą do zgłoszenia reklamacji bądź zwrotu towaru. Nabywca ponosi koszt przesyłki w kwocie 25 zł brutto w przypadku opcji gotówki przy odbiorze. Koszt przesyłki doliczany jest do wartości zakupu. Natomiast przy opcji przedpłata na konto koszty przesyłki wynosi 20 zł .Gdy wartość zakupionych towarów przekracza kwotę 500 zł koszt transportu w opcji gotówki przy odbiorze jak i przedpłaty na konto w całości pokrywa sklep internetowy. Termin realizacji zamówienia liczony jest zależny od formy płatności. W przypadku płatności przelewem czas realizacji liczony jest od momentu wpływu zapłaty na konto sklepu. W chwili odbioru Nabywca jest zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość. Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym. Razem z przesyłką towaru dostarczane są : gwarancje, instrukcja obsługi, paragon bądź faktura w zależności od życzenia Nabywcy.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWYKonsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

-pisemnie na adres: Firma Kinderman Dariusz Kinderman ul. Jankego 178 40-684 Katowice

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mix.sklep@onet.pl

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

-dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży).

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Jankego 178 40-684 Katowice. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

-jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

-konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.REKLAMACJE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany. Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy ,(kolor itp.) nie mogą by podstawą do reklamacji zakupionego towaru. Podstawą do reklamacji stanowi dowód zakupu oraz karta gwarancja w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń przy odbiorze towaru przez Klienta, należy niezwłocznie skontaktować się z naszym sklepem. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą jedynie uwzględniane w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

-za pośrednictwem poczty elektronicznej mix.sklep@onet.pl

-pisemnie na adres: ul. Jankego 178, 40-684 Katowice,

do odsyłanego towaru należy dołączyć pismo reklamacyjne wraz z dokładnym opisem wady. Reklamowany towar powinien spełniać podstawowe normy czystości.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Marhant jest odpowiedzialny za transakcje internetowe. Firma Transferuj jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo transakcji internetowych. Numery kart kredytowych klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności jak choćby 128 bit SSL.

Klient sklepu internetowego wypełniając formularz zamówienia potwierdza,że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje treść regulaminu. Zgodnie z ustawą „ O ochronie danych osobowych „ z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( DZ.U. Nr 133 poz.883 ) zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Wysyłając zamówienie z żądaniem faktury Vat Nabywca upoważnia FIRMĘ KINDERMAN DARIUSZ KINDERMAN do wystawienia faktury Vat bez swojego podpisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

WARUNKI OGÓLNE

Sklep internetowy,dostępny na stronie internetowej www.dziecko.sklep.pl, należy do FIRMA KINDERMAN Dariusz

Kinderman, ul. Jankego 178, 40-684 Katowice. Zamówienie na towary w oferowane w sklepie internetowym może

złożyć każda osoba która ukończyła 18 lat. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto w PLN i zawierają

podatek VAT.  Zamówienia powyżej 500zł - transport gratis (nie dotyczy mebli, tu  koszt transport zależy od firmy z której są dostarczane).

Sklep należy do:
FIRMA KINDERMAN D.Kinderman
ul. Jankego 178
40-684 Katowice
NIP 634-020-22-95
tel. 609 043 838
Numer rachunku bankowego
FORTIS BANK
95 1600 1299 0002 3505 3552 4001

 


Skontaktuj się z nami
609 043 838 lub (32) 206 96 90